Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek tekintetében Szolgáltató:
Név: Belleair Business LLC
Székhely: 2630 W. Grand Reserve Circle, 837, Clearwater, Florida 33759, USA
E-mail cím: attila@penztervezes.hu
Szolgáltatás tárhely biztosítója: Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4., https://tarhely.eu/)

Jelen Általános Szerződési Feltételek tekintetében Felhasználó a természetes személy, vállalkozás, vagy egyéb személy, aki az 1. pont szerinti Szerződést a Szolgáltatóval megköti.

1. A Szerződés tárgya, megkötése

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) tárgya a Szolgáltató www.penztervezes.hu domain és aldomainjei alatt nyújtott szolgáltatásai (továbbiakban egyenként és összefoglalóan is: Szolgáltatás) igénybevételének engedélyezése a Felhasználó számára a Szerződésben foglalt feltételek szerint, díj fizetése ellenében.

1.2. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötését a Felhasználó a Szolgáltató www.penztervezes.hu domainen és aldomainjein keresztül kezdeményezheti. A Felhasználó a Szolgáltató honlapján a megfelelő Szolgáltatás kiválasztását követően, adatainak megadása után a „Megrendelem”/”Megrendelés elküldése” vagy megfogalmazásában eltérő, de tartalmában azzal azonos gombot kiválasztva elfogadja a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésére szóló ajánlatot a Felhasználó által megadott adatokkal. A „Megrendelem”/”Megrendelés elküldése” vagy megfogalmazásában eltérő, de tartalmában azzal azonos gomb kiválasztásával a Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szerződő felek között a szerződés a díj kifizetésével létrejön.

1.3. Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, a megrendelés során az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és azokat teljeskörűen, hiánytalanul adta meg. A megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználó köteles megbizonyosodni arról, hogy a regisztrációs felületen megadott adatai megfelelnek a valóságnak és teljeskörűek. Felhasználó a regisztráció során megadott adatait a megrendelés véglegesítése előtt a regisztrációs felületen, egyes szolgáltatások esetén pedig a rendelést követően a felhasználói fiókjában tudja módosítani. A regisztrációs felületen csillaggal jelölt mezők kitöltése a Szerződés teljesítése és a szükséges számlázás érdekében kötelezően megadandó adatokat jelöl.

1.4. Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az online digitális tartalomszolgáltatást magában foglaló szolgáltatások esetén a Szolgáltató a teljesítést a díj megfizetésével megvalósuló szerződéskötés után azonnal megkezdje.

1.5. A Felhasználó a szerződés létrejöttét követően jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást a jelen Szerződésben rögzítettek szerint igénybe vegye.

1.6. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét online digitális tartalomszolgáltatást magában foglaló szolgáltatás esetén a Szolgáltató által biztosított, kizárólag interneten elérhető online felületen a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval elérhető felhasználói fiókon keresztül biztosítja. Online vagy offline szeminárium szolgáltatás esetén a szolgáltatás a Szolgáltató által a szeminárium leírásában megjelölt formában történik.

1.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online szolgáltatások használatához online közvetítésre, videók betöltésére, megtekintésére is alkalmas internet kapcsolat és böngésző biztosítása szükséges.

1.8. Amennyiben a Szolgáltatás működéséhez szükséges minimális követelményekben változás következik be, a Szolgáltató köteles erről a Felhasználót elektronikus levél, vagy a Szolgáltatás erre meghatározott felületén közzétett tájékoztatás formájában tájékoztatni.

1.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része nem minősül pénzügyi, befektetési, adózási, könyvelési tanácsadásnak, pénzügyi, befektetési, adózási, könyvelési állásfoglalásnak, egyedi ügyek, kérdések, eljárások eldöntésére, hivatalos adatszolgáltatásra, bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésére nem használható, az abban foglaltaktól bármely hivatalos eljárásban eljáró személy, szerv, hatóság, bíróság jogértelmezése, jogalkalmazása eltérhet.

2. A szerződés hatálya

2.1. Jelen Szerződés az 1.2. pont szerinti megrendelés tekintetében határozatlan időre jön létre.

3. A Szolgáltató egyes jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató jelen Szerződéssel a Felhasználó által megjelölt és díjjal rendezett Szolgáltatása tekintetében a Felhasználó részére kizárólag a Felhasználó személyes hozzáférése mellett saját célra történő igénybevételét biztosítja. Az igénybevétel biztosítása kizárólag a Szolgáltatás Felhasználó által megrendelt és kifizetett mértékben történő igénybevételére terjed ki, az nem foglalja magában a Szolgáltatás bármely egyéb felhasználását, különösen a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogának átengedését.

3.2. A Szolgáltató a jelen Szerződés létrejöttét és a Szerződés szerinti díj megfizetését követően köteles a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani a Felhasználó számára. A hozzáférés biztosítása interneten keresztül elérhető online felületen való elérés útján a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével történik. A jelszó kizárólag a Felhasználónak áll rendelkezésére, amennyiben az elveszik, vagy a Felhasználó más okból nem fér hozzá, az „Elfelejtett jelszó” funkció segítségével kérheti a hozzáférés helyreállítását.

3.3. A hozzáférést a Felhasználó részére biztosítottnak kell tekinteni abban az esetben is, ha a Felhasználó neki felróható vagy bármely nem a Szolgáltató oldalán felmerülő egyéb ok miatt nem képes a Szolgáltatáshoz hozzáférni, ill. azt használni, különösen, ha a Felhasználó hibás e-mail címet vagy jelszót adott meg, vagy a jelen Szerződésben meghatározott minimális hardver és szoftver követelményeknek a Felhasználó nem felel meg.

3.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásától a Szerződés megszűnéséig folyamatos hozzáférést biztosít a Felhasználó számára.

3.5. Nem minősül a folyamatos hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértésének, ha a Szolgáltatás egyfolytában legfeljebb 5 nap időtartamban a Felhasználó számára nem elérhető, különösen, ha arra a szerver karbantartása, hibajavítás miatt kerül sor. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, ha a Szolgáltató számára előre láthatóan meghatározott időszakban a Szolgáltatás a Felhasználónak nem lesz elérhető. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a hozzáférhetetlenség előre látható kezdő időpontját és várható időtartamát, amennyiben ez a Szolgáltató számára ismert.

4. A Felhasználó egyes jogai és kötelezettségei

4.1. Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a Szolgáltatásért a Szerződés szerinti díjat határidőben megfizetni.

4.2. Jelen Szerződés alapján a Szerződés szerinti díj határidőben történő megfizetése esetén Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás saját célú igénybevételére. A Felhasználó a jelen szerződésben meghatározott módon férhet hozzá, ill. használhatja a Szolgáltatást a Felhasználó által megrendelt és a hozzá kapcsolódó díjjal rendezett mértékben.

4.3. A Szolgáltatásra vonatkozó igénybevételi jogát a Felhasználó sem ingyenesen, sem ellenérték fejében harmadik személy részére nem engedheti és nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe vagy haszonbérbe.

5. Díjazás

5.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.

5.2. A Szolgáltató által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl vagy nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű. A Felhasználó által fizetendő díj összege és a díjfizetés gyakorisága tekintetében a Szolgáltatás megrendelésekor feltüntetett, és a Felhasználó által a megrendeléssel elfogadott díj és fizetési gyakoriság irányadó.

5.3. Szolgáltató fenntartja az ár módosításának jogát. A módosítás a https://penztervezes.hu, illetve https://penztervezes.hu/landing-page/szeminarium/ oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

5.4. A Felhasználó a Szerződés szerinti díjat a szerződéskötéskor elektronikus úton a megrendeléskor feltüntetett fizetési felület igénybevételével (pl. Stripe) vagy a Szolgáltató által megjelölt más módon köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Stripe-n keresztül történő fizetés esetén a fizetés a Stripe rendszerével történik, a Felhasználó a Stripe szolgáltatás igénybevételével fizeti meg a díjat a Szolgáltató részére. Stripe-n keresztül történő fizetés esetén a Felhasználó a Stripe részére és rendszerében adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat, mely a Szolgáltató számára nem hozzáférhető.

5.5. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok a valóságnak megfelelnek, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

5.6. A Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com oldalon. Felhasználó kijelenti, hogy a Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatásait megismerte és elfogadta.

5.7. Az elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében a Felhasználó oldalán felmerülő költség a Felhasználót terheli.

5.8. A Szolgáltató a díj megfizetéséről szóló elektronikus számlát e-mailben vagy a Felhasználó Szolgáltatási felületén létrehozott fiókján keresztül bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, amennyiben a Felhasználó megadta az erre vonatkozó adatokat a Szolgáltatás regisztrációs felületén.

6. Szerzői jog

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás szerzői joga a Szolgáltatót illeti, és kötelezi magát, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó szerzői jogot mindenkor tiszteletben tartja.

6.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Felhasználó a Szolgáltatásról, vagy annak bármely részéről másolatot nem készíthet.

6.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a https://penztervezes.hu, illetve https://penztervezes.hu/landing-page/szeminarium/ oldalak, azok elemei, és az azokon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes tartalom a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján ezen tartalmak bármely részére vagy egészére vonatkozóan a Felhasználó a saját célú igénybevétel esetét kivéve szerzői jogokat szerezne. Felhasználó a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

7. Hibabejelentés

7.1. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás használata során hibát észlel, köteles a hibát a Szolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 5 munkanapon belül bejelenteni. A hibabejelentést a Felhasználó e-mail útján teheti meg az alábbi elérhetőségen: attila (kukac) penztervezes.hu

7.2. Amennyiben a bejelentésben foglalt információk a hiba azonosításához ill. a javítás elvégzéséhez nem elegendőek, a Szolgáltató köteles a Felhasználótól a hibabejelentés megérkezésétől számított 10 munkanapon belül a szükséges felvilágosítást kérni.
Ez esetben a hibajavítás határidejét a hiba azonosításához, ill. a javítás elvégzéséhez szükséges felvilágosítás megérkezésétől kell számítani.

7.3. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatos legyen.

7.4. Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevételére használt eszközei, illetve az azokon található adatai megfelelő védelmének biztosítására.

7.5. A Szolgáltató a bejelentett hibát, amennyiben az nem rajta kívül álló okra vezethető vissza, köteles a bejelentés megérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül, a Felhasználónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kijavítani. Amennyiben a javítás ideje alatt a Felhasználó a Szolgáltatás bejelentett hibával nem érintett részének, funkciójának használatában akadályozva lesz, a Szolgáltató köteles erről és az akadályoztatás terjedelméről, természetéről e-mailben tájékoztatni a Felhasználót.

7.6. Amennyiben a hiba a fenti határidőn belül előre láthatóan nem javítható ki, a Szolgáltató köteles e tényről, és a hibajavítás várható határidejéről a Felhasználót e-mailben tájékoztatni.

7.7. A hibajavítás elkészültéről a Szolgáltató e-mailben értesítést küld a Felhasználónak, aki az értesítés átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a hibajavítás megtörténtét visszaigazolni, vagy amennyiben a hiba továbbra is fennáll, arról a Szolgáltatót tájékoztatni. Ha a Felhasználó ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a hibát kijavítottnak kell tekinteni.

8. Kártérítési felelősség

8.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Felhasználó a jelen Szerződés megszegéséből eredő kárát csak az adott, Felhasználó által megrendelt Szolgáltatás ellenértékeként kifizetett díj összegének megfelelő mértékig érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, ezen összeget meghaladó mértékben Szolgáltató kártérítési felelősséggel nem tartozik.

8.2. A Szolgáltató kizárja kártérítési felelősségét az alábbi esetekben:

– A Szolgáltatón kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

– A regisztráció, megrendelés megérkezésének bármely műszaki hibára visszavezethető elmaradása miatti károk esetén.

– Felhasználó számítógépének, elektronikus eszközének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező, arra visszavezethető hibából, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károk esetén.

– A felhasználói jelszó vagy fiók akár a Felhasználó tudtával, akár tudtán kívül történő illetéktelen használatából eredő károkért.

8.3. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott károkért.

9. A Szerződés megszűnése

9.1 Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződés szerinti díj, – ill. amennyiben a díj több alkalommal fizetendő – bármely fizetendő díj megfizetésével 15 napot meghaladóan késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani.

9.2. Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez, és abban az esetben, amennyiben a Szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követőn elállási, illetve felmondási joggal már nem rendelkezik.

9.3. A másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén a felek bármelyike jogosult jelen Szerződést, a másik féllel közölt indokolt írásbeli nyilatkozat útján – kivételt képez az indoklási kötelezettség alól a Szerződés 9.1. pontjában foglalt Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondás esete – azonnali hatállyal felmondani.

10. Alkalmazandó jog

10.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésre a Szolgáltató székhelye szerinti jog szabályai alkalmazandók, és a Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvitájukra a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos joghatóságát kötik ki.

11. Záró rendelkezések

11.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből fakadó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során nyilatkozataikat elektronikus vagy papír alapú levél formájában a jelen szerződésben rögzített e-mail címre, írásban vagy más bizonyítható módon kötelesek megtenni.

11.2. Jelen Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
Jelen Szerződés folyamatosan elérhető és letölthető a https://penztervezes.hu oldalon keresztül.

11.3. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Szerződést megértette, a benne foglaltakat elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

.